Zingaro Co.Ltd.  Address : 223-18 Kamiyanagi-cho Youbai-dori, Shinmachi Higashi-iru Shimogyo-ku, Kyoto, Japan